Novinky

Máte už len mesiac na preloženie žiadosti o získanie dotácie

V poslednom období sme zaregistrovali zvýšený záujem o vypracovanie cenovej ponuky na poľnohospodárke stavby, ktoré by sa mali financovať z EÚ fondov. Rozhodli sme sa vám uľahčiť hľadanie bližších informácií a zverejniť len tie najdôležitejšie pre tých, ktorí by mali záujem využiť túto možnosť. Tak sa poponáhľajte, lebo na to máte už len mesiac. 

 

Európska komisia schválila Program rozvoja vidieka na Slovensku, ktorý umožňuje našim poľnohospodárom čerpať financie vo výške 2,1 miliardy eur, ktoré sú k dispozícii pre obdobie 2015 – 2020.

Program rozvoja vidieka pozostáva z troch hlavných priorít, ktorými sú projektové a neprojektové podpory a ostatné oblasti. Projektové podpory, na ktoré je vyčlenených jedna miliarda a osem miliónov eur budú fungovať na princípe vypísaných výziev.

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (PRV 2014 – 2020) sa zameriava na šesť hlavných oblastí, a to podpora prenosu znalostí a inovácií, zvýšenie životaschopnosti a konkurencieschopnosti, inovačných technológií a udržateľného hospodárenia, podpora organizácie, spracovania, dobrých životných podmienok zvierat a riadenia rizík, obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, podpora efektívnosti zdrojov a klímy a podpora sociálnej inklúzie, znižovania chudoby a hospodárskeho rozvoja.

PRV 2014 – 2020 je dokumentom národného charakteru, na základe ktorého bude poskytovaná pomoc z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v programovacom období 2014 – 2020. Tie sa budú napĺňať prostredníctvom opatrení zameraných na podporu poľnohospodárskych a lesníckych podnikov prostredníctvom investícií do hmotného majetku, podporu podnikania a investícií do lesných technológií, vrátane preventívnych opatrení pre poľnohospodársku pôdu a lesy. Podpora je orientovaná hlavne na tvorbu pracovných miest, zvýšenie konkurencieschopnosti a podporu živočíšnej a špecializovanej rastlinnej výroby.

Frisomat vám v tomto smere pomôže a ponúkne možnosť využiť tento zdroj nenávratného finančného príspevku v podobe montovanej oceľovej haly, ktorú môžete využiť na rôzne poľnohospodárske účely

 

Viac informácií o možnostiach vyššie uvedenej dotácie nie len pre malých a mladých poľnohospodárov sa dočítate na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka alebo na stránke NSRV SR, kde si môžete stiahnuť aj príručku pre žiadateľa

 

Dátum uzavretia výzvy je 30.10.2015 tak nás neváhajte kontaktovať

 

Klik pre zväčšenie