Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

  1. Presnosť informácií

    Informácie na tejto stránke sú určené pre zákazníkov spoločnosti Frisomat na celom svete, avšak nemusia byť platné v niektorých krajinách. Spoločnosť Frisomat vynaloží všetko svoje najlepšie úsilie, aby zabezpečila presnosť a aktuálnosť obsahu tejto webovej lokality, avšak neprijíma žiadnu zodpovednosť za akékoľvek nároky alebo straty vyplývajúce zo spoľahlivosti údajov obsahu tejto webovej lokality. Spoločnosť Frisomat si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť špecifikácie produktov. Ak chcete získať aktuálne špecifikácie produktov platné vo vašej krajine, poraďte sa s vaším miestnym obchodným zástupcom spoločnosti Frisomat.

  2. Zodpovednosť

    Napriek všetkým možným opatreniam, ktoré spoločnosť Frisomat prijíma v záujme zamedzenia výskytu počítačových vírusov na tejto webovej lokalite, spoločnosť Frisomat neprijíma zodpovednosť za prípadný výskyt počítačových vírusov na jej webovej lokalite. Spoločnosť Frisomat neprijíma žiadnu zodpovednosť za obsah alebo používanie webových stránok, ktoré sú prepojené s webovými stránkami spoločnosti Frisomat.